Aspekty decydujące o wysokości alimentów

wysokość alimentówAlimenty to zazwyczaj przykry obowiązek na szczęście nie dotyka ona każdego z nas. Komu się należą, w jakiej sytuacji? Przez kogo ustalane są alimenty i ich wysokość? Czy można się od ich wysokości odwoływać? Jakie zmiany mogą mieć wpływ na podwyższenie wysokości alimentów?

Wysokość alimentów jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do ich pobierania a także od wysokości zarobków i wartości majątku zobowiązanego.

Wysokość kwoty alimentów może ulec zmianie wraz ze zmiana sytuacji dziecka lub rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów.

Kiedy może ulec zmianie wysokość alimentów?

Potrzeby dziecka nieustannie się zmieniają. Ma na to wpływ wiele czynników, miedzy innymi zmiana szkoły z przedszkola na podstawówkę, chęć podążania za nowymi trendami, zdobywanie szerszej od podstawowej wiedzy oraz umiejętności. Aby skutecznie określić wysokość alimentów przysługujących dziecku konieczne jest uwzględnienie takich aspektów jak; wiek dziecka, miejsce jego zamieszkania, środowisko a także możliwości finansowe zobowiązanego.

Do najczęściej spotykanych przypadków podwyższenia potrzeb nieletnich zalicza się czas zmiany szkoły i co się z tym wiąże szczebla kształcenia. Wzrost wydatków wrasta proporcjonalnie do rosnących potrzeb dziecka, a to w efekcie niejednokrotnie wpływa na wysokość alimentów. Rozpoczęcie studiów, nawet w tedy, kiedy uprawniony osiągnął pełnoletniość, oraz wzrost kosztów związanych z jego utrzymaniem także ma wpływ na zwiększenie alimentów. W powyższym przypadku warunkiem przyznania alimentów jest niemożliwości samodzielnego się utrzymania. W sytuacji, w której przyszły student nie jest w stanie pogodzić nauki z praca alimenty nadal mu przysługują. Wysokość alimentów może się zwiększyć ze względu na koszt podejmowanej nauki.

Choroba. Choroba dziecka może mieć także wpływ na wysokość alimentów. Jeśli zachodzą przesłanki do tego, że choroba będzie miała długotrwały przebieg, niezbędne będzie specjalistycznie i kosztowne leczenie, rehabilitacja, radykalna zmiana sposobu życia, z czym nieodłącznie wiąże się zwiększenie wydatków. Wówczas zachodzi możliwość zmiany wysokości alimentów poprzez wystąpienie jednej ze stron.

Zmiana stanu majątkowego dziecka

Ten czynnik może mieć znaczący wpływ na zmianę wysokości alimentów. Przykładowo, jeśli dziecko dysponowało majątkiem, który np. odziedziczyło, i było w stanie się z niego utrzymać, ale w wyniku zaistnienia czynników trzecich majątek ten pomniejszył się w takim stopniu, iż nie możliwe jest dalsze utrzymanie się z niego wówczas możliwe jest podwyższenie kwoty alimentów.

Zmiana w życiu rodzica

Górna granica świadczeń alimentacyjnych stanowią zarobkowe oraz majątkowe możliwości zobowiązanego. Rozpatrując aspekt osoby pracującej pod uwagę brane są zarobki zasadnicze oraz premie, dodatki, nagrody oraz deputaty. Sąd bierze pod uwagę wszystkie uzyskane dochody.

Co za tym idzie wysokość alimentów przekłada się na wysokość zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego?

Gdzie zwrócić się o zwiększenie alimentów?

Odpowiednio przygotowany pozew należy złożyć do sadu rejonowego. Powinien on zawierać niezbędne elementy pisma procesowego. Zalicza się do niech; prawidłowe oznaczenie sądu, do którego jest kierowany wniosek, rodzaj pisma, spisanie załączników, musi zawierać wskazanie wartości przedmiotu sporu. Pyzatym prawidłowo oznaczone strony postępowania tj.; określenie powoda oraz pozwanego a także przedstawienie zadania powoda. Uzasadnienie pozwu powinno zawierać stan faktyczny oraz zmianę, która zmotywowała nas do wystąpienia o zwiększenie alimentów.

Należy pamiętać ze wysokość alimentów na dzieci to zawsze sprawa bardzo indywidualna, wymagająca dokładnego i skrupulatnego przebadania przez Sąd. Istnieje jednak możliwość podjęcia wspólnej decyzji przez rodziców odnośnie terminu oraz wysokości płacenia alimentów.

comment closed


Przeczytaj inne:
sepsa
Sepsa – poradnik rodzica

Co to jest sepsa? Kto jest na nią najbardziej narażony? W jaki sposób się rozwija? Jak walczyć z sepsa? Na...

Zamknij